Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

«Διαδικαστικές ενέργειες των Συλλόγων – Μελών ενόψει του 24ου Πανελλαδικού Συνεδρίου».Αγαπητά μέλη,
Το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ενόψει  του 24ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη πόλη του Βόλου , από την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και τη Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 σας υπενθυμίζει ότι μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017  οι Πρόεδροι των Συλλόγων – Μελών της ΠΟΕΤΕΠ οφείλουν:
·         να στείλουν το πρακτικό αρχαιρεσιών των εκλογών που διεξήγαγαν σχετικά με το συνέδριο, προκειμένου να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε ακριβώς τον αριθμό των Συνέδρων και να προχωρήσουμε σε αίτημα παρουσίας δικαστικού αντιπροσώπου στις εκλογές όπως και να μεριμνήσουμε για τις όποιες απαραίτητες γραφειοκρατικού τύπου λεπτομέρειες σχετικά.
·         να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, για τα έτη 2015 (σύμφωνα με το πρακτικό αρχαιρεσιών του 2015) και 2016 (σύμφωνα με τη δήλωσή που πρέπει να προσκομίσει)  σύμφωνα με τα εγγεγραμμένα μέλη τους.
·   να στείλουν ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση  poetep@gmail.com  : το πρακτικό αρχαιρεσιών των εκλογών Συνέδρων, που έγιναν το 2017 και την απογραφική δήλωση εγγεγραμμένων μελών για το έτος 2016 και 2017 ανεξάρτητα με το αν συμμετέχουν ή όχι στο 24ο Πανελλαδικό συνέδριο. 

Σε περίπτωση που θέλετε επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τις οικονομικές σας υποχρεώσεις να επικοινωνήσετε με τον Ταμία της ΠΟΕΤΕΠ, κ. Κατσαρό Γιώργο , τηλ. επικοινωνίας : 25510 30459 ,  ή στο E-mail : gkatsar@med.duth.gr
Θα ακολουθήσει σε επόμενο ενημερωτικό mail το πρόγραμμα και ο εσωτερικός κανονισμός του συνεδρίου σας καλούμε να μας στείλετε τυχόν θέματα που επιθυμείτε να συμπεριληφθούν.

Ενημέρωση συλλόγων ΕΤΕΠ ΑΕΙ για το πρόσφατο νόμο 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.”

Συνάδελφοι,

Στις αρχές Αυγούστου ψηφίστηκε ο νόμος 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.”
Ένας νόμος που περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν το κλάδο μας.

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις , την σοβαρή , μεθοδική και απόλυτα τεκμηριωμένη δουλειά της Ομοσπονδίας στον συγκεκριμένο νόμο και με τη πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης - συμπεριλήφθηκαν και επιλύονται σε ικανοποιητικό βαθμό σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν το κλάδο.

Συγκεκριμένα λοιπόν όσον αφορά τη διοίκηση,

Ø  βλέπουμε την ικανοποίηση του αιτήματός μας να συμμετέχουμε ξανά στις πρυτανικές εκλογές αλλά και στις εκλογές Κοσμητόρων και Προέδρων τμημάτων.
Σίγουρα μας προβληματίζει το χαμηλό ποσοστό μας και διεκδικούμε την αύξησή του.

Ø  Στο άρθρο 13 που αφορά τη Σύγκλητο ο κλάδος μας στο εξής θα έχει εκπρόσωπο στη σύγκλητο ισότιμα με δικαίωμα ψήφου σε όλα τα θέματα και δυνατότητα επανεκλογής για ακόμη μία θητεία.
Στο συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθούμε να διεκδικούμε τη δυνατότητα επανεκλογής και πέρα από μία ακόμη θητεία εφόσον το πρόβλημα ειδικά στα περιφερειακά ΑΕΙ έλλειψης μελών του κλάδου μας είναι σοβαρότατο.

Ø  Στο άρθρο 22 που αφορά το Διοικητικό συμβούλιο στο οποίο δε συμμετείχαμε κατά το παρελθόν πλέον μας δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αλλά με κοινό εκπρόσωπο με τους κλάδους ΕΕΠ & ΕΔΙΠ κάτι που διεκδικούμε να αλλάξει.

Ø  Στο άρθρο 84 παρ 12 αναφέρει ο νόμος ότι Η εκλογή εκπροσώπων φοιτητών, μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικών υπαλλήλων στα συλλογικά όργανα διοίκησης και η συγκρότηση των οργάνων αυτών, καθώς και οι διαδικασίες εκλογής των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30.11.2017, οπότε λήγει καιη θητεία των υφιστάμενων οργάνων, που παρατάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

Αίτημά μας παραμένει η συμμετοχή του κλάδου ισότιμα σε όλα τα όργανα διοίκησης και φυσικά διεκδικούμε τον ορισμό του εκπροσώπων μας από τον τοπικό σύλλογο και όχι με καθολική ψηφοφορία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμμετοχή στα όργανα μέλους ΕΤΕΠ που θα διαθέτει την εμπειρία και γνώση που απαιτούν τα ζητήματα που απασχολούν το εκάστοτε όργανο.

Όσον δε αφορά τα μεταπτυχιακά,

Ø  είδαμε στο άρθρο 34 παρ 8. την ικανοποίηση του αιτήματός μας για επιμόρφωση εφόσον είναι δυνατή η συμμετοχή μας πλέον ως υπεράριθμοι σε μεταπτυχιακά των ιδρυμάτων μας έτσι ώστε να διευρύνουν και να προάγουν τις γνώσεις τους πάνω στα αντικείμενα του τίτλου σπουδών και του έργου τους.

Ø  ενώ στο άρθρο 36 τη δυνατότητα συμμετοχής μας ως διδακτικό προσωπικό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Διεκδικούμε όμως την εξασφάλιση της οικονομικής επάρκειας των ΑΕΙ για το σύνολο των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, με κρατική χρηματοδότηση, για την μη μετατροπή τους σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων και φυσικά την μη ύπαρξη οποιουδήποτε είδους τελών στις σπουδές προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές και την εξασφάλιση της σίτισης και στέγασης των φοιτητών μεσαίων και χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, την παροχή υποτροφιών σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δικαιωμάτων που προβλέπονται αντίστοιχα και για τους προπτυχιακούς φοιτητές
Σημαντική είναι η ενημέρωση από το ΥΠΕΘ που ανακοινώθηκε στη τελευταία σύνοδο των πρυτάνεων σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ θα ενισχυθούν εκτάκτως με επιπλέον χρηματοδότηση από το ΠΜΣ του ΥΠΠΕΘ. 
Ο προϋπολογισμός της χρηματοδότησης ανά ΠΜΣ  διαμορφώνεται ως εξής. 
·                   ΠΜΣ με μηδενικά τέλη φοίτησης χρηματοδοτούνται με το ποσό των 10.000€
·                   ΠΜΣ με τέλη φοίτησης μέχρι 1.000€ χρηματοδοτούνται με το ποσό των 5.000€
·                   ΠΜΣ με τέλη φοίτησης από 1.001€ μέχρι 3.000€ χρηματοδοτούνται με το ποσό των 2.500€
Όσον τέλος αφορά την έρευνα,

Ø  στο άρθρο 50 παράγραφος 3 δίνεται η δυνατότητα σε μέλη ΕΤΕΠ να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι έργου

Συνάδελφοι θέλουμε σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως και σε αυτό το νόμο τίποτα δε χαρίστηκε ειδικά στη περίπτωση των εκπροσωπήσεων,  όποιος είχε διαβάσει το προσχέδιο που είχε ανακοινωθεί στη διαβούλευση ήταν χειρότερο από τον νόμο 4009/11 , ενώ στα μεταπτυχιακά ικανοποιείται ένα σημαντικό μας αίτημα για δυνατότητα επιμόρφωσης.
Θέλουμε να μην ξεχνάτε ότι δεν αδιαφορούμε απέναντι στην υψηλή φορολόγηση που βιώνουμε με παράλληλα τη συνολική  μείωση των αποδοχών μας τα περασμένα χρόνια ούτε φυσικά στις περικοπές κάθε μορφής κοινωνικής παροχής ελέω μνημονίων , δε ξεχνάμε τις ειδικές εισφορές που μηνιαία μας παρακρατούνται ή τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε μηνιαία για περίθαλψη σε νοσοκομεία που λειτουργούν σε απαράδεκτες συνθήκες.
Ξεκάθαρα συντασσόμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια περαιτέρω εξαθλίωσης της ελληνικής κοινωνίας.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να παλεύουμε για όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και της κοινωνίας μας.
Σας θέλουμε όλους, αρωγούς με ιδέες και συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτόν τον αγώνα κοντά στους τοπικούς συλλόγους ανά ΑΕΙ και την ενεργή συμμετοχή των συλλόγων σας στην ΠΟΕΤΕΠ.

   
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

                       ο Πρόεδρος                                                              η Γενική Γραμματέας